CATRE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A ..................................
SEDIU: ........................................................................................................

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/Subscrisa ........................... cu domiciliul/sediul in .......................... str. .............................. nr. ......, bl. ......., sc...., ap...., identificat cu CI seria ....... nr ........., in temeiul art. 117 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonan?ei de urgen?a a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, formulez prezenta

CERERE DE RESTITUIRE

 a sumei in cuantum de .......... lei reprezentand taxa de poluare achitata pentru inmatricularea autovehiculului marca ........, categoria ......- norme de poluare ......, serie sasiu ..............................., an fabricatie ..................., inmatriculat cu nr ................... De asemenea, va solicitam si dobanda legala aferenta acestei sume la data efectuarii platii.
Avand in vedere imposibilitatea inmatricularii in Romania a unui autovehicul fara  plata, in prealabil, a taxei de poluare instituita prin OUG nr. 50/2008, la data de 16.07.2008, am solicitat AFP ................... prin cererea inregistrata la organul fiscal sub nr. .................... emiterea unei decizii de calcul privind acesta taxa. In considerarea acestei decizii am achitat suma in cuantum de ............. lei, fapt consemnat prin chitanta nr........... seria ............ din data de ..................... .

Practica judiciara in materie a stabilit ca aceste sume de bani reprezentand taxe de poluare, au fost instituite cu incalcarea Tratatului Comunita?ii Europene, inclusiv a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei, ratificat de Romania prin Legea nr. 157/2005 care prevede ca de la data aderarii, dispozi?iile tratatelor originare înainte de aderare, sunt obligatorii pentru Romania.

De aceea, apreciem ca taxa impusa este o masura discriminatorie si abuziva, ce contravine dreptului European si incalca art 110 din Tratatul Comunitatii Europene, si ca, in consecinta, pentru suma platita nu exista un titlu de creanta care sa intruneasca toate conditiile legale de valabilitate.

Avand in vedere toate cele mentionate, consider ca nu datorez suma achitata, ca am realizat o plata nedatorata, fapt pentru care va rugam sa dispuneti restituirea sumei indicate, precum si dobanda aferenta acesteia.

******

In drept, îmi întemeiez prezenta plangere pe dispozi?iile art. 7 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata, art. 117 Cod Procedura Fiscala.
Anexam prezentei urmatoarele inscrisuri:

  • Decizie calcul taxa de poluare;
  • Chitanta nr. ................ seria .............. din data de ......................;

NUME SI PRENUME
------------------------------

Descarca cererea in format .PDF